Ống đồng, Ống đồng Ruby copper, Ống đồng máy lạnh, Ống đồng điều hòa


Đồng tấm Cathode 99.99%

Ống đồng, Ống đồng cuộn (Pancake Coil)

Ống đồng cuộn lớn - bành (LWC Copper)

Ống đồng thẳng, Ống đồng cây (Straight tube)